Pretraga proizvoda

Pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora


Pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora

Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupci imaju pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od datuma preuzimanja za robu kupljenu putem webshopa na stranicama www.kermek.com. Troškove povrata robe kod jednostranog raskida ugovora snosi kupac.

Da biste ostvarili pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora dužni ste nas o tome obavijestiti prije isteka roka nedvosmislenom izjavom poslanu poštom na adresu:


Kermek d.o.o.
Neumannova 3
40000 Čakovec


ili na email: kermek@kermek.com


U izjavi obavezno navedite ime i prezime, adresu, broj telefona ili mobitela, email adresu, broj računa.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena i pregledana.


Povrat robe možete izvršiti u bilo kojoj poslovnici Kermek d.o.o. ili je putem dostavne službe možete poslati na adresu:


Kermek d.o.o.
Neumannova 3
40000 Čakovec.


Molimo da povrat izvršite bez najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

Izravne troškove povrata robe snosite sami.

Prilikom povrata kupac je dužan robu zaštititi i zapakirati na način kako je ista i dostavljena.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionalnosti robe.

U slučaju da kupac bez razloga (nisu vidljiva oštećenja na proizvodu i/ili ambalaži) odbije zaprimiti naručenu robu Kermek d.o.o. ima pravo zadržati izravne troškove povrata robe.

Zamjena robe moguća je samo u slučaju da je roba oštećena u transportu ili se radi o robi sa greškom.

Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju da je:

  •  ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču tj. kupac nema pravo na raskid ugovora čiji je predmet roba po narudžbi van lagerskog programa Kermek d.o.o. odnosno ako se radi o rezanoj robi (tepisoni, staze, topli podovi, PVC podovi)
  • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima