Reklamacije

Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti robu te u slučaju vidljivih oštećenja na ambalaži skrenuti pažnju dostavljaču i zatražiti da se ista evidentiraju. Oštećenu robu niste dužni preuzeti. U slučaju da kupac ne reklamira dostavljaču oštećenja na ambalaži smatra se da roba preuzeta u neoštećenoj ambalaži. Ako se oštećenja na proizvodu utvrde nakon otvaranja paketa/ambalaže molimo da sačuvate originalnu ambalažu te o istom obavijestite Kermek d.o.o. najkasnije u roku od 5 dana od primitka robe putem email adrese: kermek@kermek.com

U obavijesti navedite broj računa ili narudžbe, kratki opis oštećenja te po mogućnosti fotografije oštećenja. Molimo da oštećenu robu ne koristite ako namjeravate koristiti pravo na raskid ugovora jer bi u protivnom moglo doći do smanjenja vrijednosti robe. Kupac je prilikom preuzimanja dužan usporediti primljene artikle sa računom/narudžbom te zatražiti od dostavljača da evidentira ako nešto nedostaje. Naknadne reklamacije ne uvažavamo. Rizik oštećenja i/ili manjka robe prelazi na kupca u trenutku potpisa dostavnice i/ili izjave da je zaprimio robu prema specifikaciji i/ili računu u neoštećenoj ambalaži.

Zbog prirode materijala i načina proizvodnje laminati, parketi, LVT podovi i SPC podovi mogu u određenoj mjeri odstupati od uzorka u izložbenim salonima i osobito slika na webshopu koje su informativne prirode. Također zbog prirode materijala moguća su odstupanja u pojedinim serijama proizvodnje. Kupci su prije ugradnje obavezni provjeriti odgovara li pod naručenom uzorku. Ako pod ne odgovara naručenom uzorku ne smije se ugraditi. Ako tokom ugradnje uočite odstupanja kupac/podopolagač je dužan daske koje odstupaju odvojiti. Reklamacije na uzorak/boju/dekor/nijansu ugrađenog poda neće se uvažiti.

Prije ugradnje obavezno pročitajte Uvjete o prodaji, ugradnji i održavanju za vrstu kupljenog poda.

Reklamacije nastale uslijed nepridržavanja Uvjeta o prodaji, ugradnji i održavanju kupljenog poda neće se uvažiti.


Pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora

Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupci imaju pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od datuma preuzimanja za robu kupljenu putem webshopa na stranicama www.kermek.com. Troškove povrata robe kod jednostranog raskida ugovora snosi kupac.

Pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora

Da biste ostvarili pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora dužni ste nas o tome obavijestiti prije isteka roka nedvosmislenom izjavom poslanu poštom na adresu: Kermek d.o.o., Neumannova 3, 40 000 Čakovec ili na email: kermek@kermek.com

U izjavi obavezno navedite ime i prezime, adresu, broj telefona ili mobitela, email adresu, broj računa. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Ukoliko jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena i pregledana.

Povrat robe možete izvršiti u bilo kojoj poslovnici Kermek d.o.o. ili je putem dostavne službe možete poslati na adresu: Kermek d.o.o., Neumannova 3, 40 000 Čakovec.

Molimo da povrat izvršite najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

Izravne troškove povrata robe snosite sami.

Prilikom povrata kupac je dužan robu zaštititi i zapakirati na način kako je ista i dostavljena.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionalnosti robe.

U slučaju da kupac bez razloga (nisu vidljiva oštećenja na proizvodu i/ili ambalaži) odbije zaprimiti naručenu robu Kermek d.o.o. ima pravo zadržati izravne troškove povrata robe.

Zamjena robe moguća je samo u slučaju da je roba oštećena u transportu ili se radi o robi sa greškom.

Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju da je:

- ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

- predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

- predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču tj. kupac nema pravo na raskid ugovora čiji je predmet roba po narudžbi van lagerskog programa Kermek d.o.o. odnosno ako se radi o rezanoj robi (tepisoni, staze, topli podovi, PVC podovi)

- predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

- predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

- predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima


Podnošenje prigovora

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.41/14) kupac ima pravo uputiti prigovor na robu i usluge prodavatelju u pisanoj formi. Prigovor se podnosi na slijedeći način:

Elektroničkom poštom na adresu: kermek@kermek.com
Putem pošte na adresu: Kermek d.o.o., Neumannova 3, 40 000 Čakovec

Preporučamo da za podnošenje prigovora/reklamacije preuzmete obrazac dostupan na dolje navedenoj poveznici:

Obrazac za podnošenje prigovora

Na Vaš prigovor odgovorit ćemo najkasnije u roku od 15 radnih dana od zaprimanja. Molimo Vas da u prigovoru obavezno navedete kontakt podatke kako bismo Vam mogli poslati pismeni odgovor.